BIYO-Product Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A BIYO-Product Kft. ( adószám: 10490433-2-11, a továbbiakban BIYO-Product, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az BIYO-Product által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az BIYO-Product kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az BIYO-Product elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az BIYO-Product a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

ELÉRHETŐSÉGEINKET ITT TALÁLJA!

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az BIYO-Product Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az BIYO-Product Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen. 

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól; 

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 


A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az BIYO-Product Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az BIYO-Product a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 

hitelessége és hitelesítése biztosított; 

változatlansága igazolható; 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az BIYO-Product az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az BIYO-Product a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Sütik – cookie – k
Az BIYO-Product.com weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az BIYO-Product webhelyén. 

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy © TMSI Kft. 2017. nov: 

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

 


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (infotv.) és a számvitelről szóló 2000. Évi C. Törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §. (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6.§. (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. §. (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre:Név, cím, rendelt tételek
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. §. (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállítására adott hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6.§. (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrízni.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §. (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényeihez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. 

A kezelt adatok köre:

Név, cím, telefonszám, futárszolgálatnak címzett megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. Törvény (infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. törvény (Ptk.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. §. (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. (pl. Az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, szállítási címét, számlázási címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az BIYO-Product Kft-t.

 


A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.EU. Kft.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789 2 789

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

 

 

 


Az áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 767 8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

A könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: ADÓ-GYALU Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 8000 Székesfehérvár Rózsahegyi u. 11

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-22-301-216

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. §. (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu. Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031. Budapest Záhony u. 7. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 354 4789
Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok létrehozásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli bizonylatok kialakításához szükséges mértékben, az Sztv. 169. §. (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

 


Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-94237/2016.

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: , Honlap: http://www.naih.hu © TMSI Kft. 2017. nov: 753951+VP7751